WEDSTRIJDREGLEMENT “BUURTGEVOEL VAN VLAANDEREN”

ARTIKEL 1. BUURTGEVOEL VAN VLAANDEREN

Het buurtgevoel van Vlaanderen is een campagne georganiseerd door Beweging.net Midden-Vlaanderen, vdk bank, CM Oost-Vlaanderen in samenwerking met mediahuis nv. Het is beweging.net Midden-Vlaanderen dat instaat en verantwoordelijk is voor alle communicatie over de campagne “Buurtgevoel van Vlaanderen”. Met de campagne willen we het buurtgevoel in Vlaanderen een flinke boost geven. De campagne loopt van 1 mei 2021 tot en met 31 december 2021. Met de organisatie van online wedstrijden en challenges willen we extra ruchtbaarheid geven aan de campagne. De campagne verloopt o.a. via de kanalen van Mediahuis nv maar zij verwerken geen persoonsgegevens.

ARTIKEL 2. WEDSTRIJD IKV BUURTGEVOEL VAN VLAANDEREN

Dit reglement bepaalt de regels en deelnemingsvoorwaarden aan de online enquête en in het bijzonder ook de voorwaarden om prijzen te winnen via bijhorende wedstrijd die georganiseerd wordt in het kader van buurtgevoel van Vlaanderen. Respondenten die de enquête hebben ingevuld kunnen één individuele prijs winnen en/of de collectieve prijs. Ze moeten hiervoor een wedstrijdvraag invullen. Bij een ex aequo wint degene die eerst deelgenomen heeft aan de wedstrijd. Prijzen kunnen enkel en alleen gewonnen via de invulling van de online bevraging. De challenges maken geen deel uit van de wedstrijd en er kunnen dan ook geen prijzen gewonnen worden door het uitvoeren van challenges.

ARTIKEL 3. DUUR VAN DE DEELNAMEPERIODE

De online enquête en de daaraan gekoppelde wedstrijd lopen van 1 mei tot 31 augustus 2021 twaalf uur ’s middags.

ARTIKEL 4. WEDSTRIJDMODALITEITEN

Over het verloop van de wedstrijd of de toepassing van het reglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd.

De inschrijving voor en de deelname aan de wedstrijd impliceren de aanvaarding zonder voorbehoud van dit reglement en van elke beslissing van de organisatie betreffende de inschrijving voor, de deelname aan en het verloop van de wedstrijd.

De organisatie behoudt zich het recht voor om het reglement te wijzigen. Het reglement en elke wijziging ervan worden op de website van de wedstrijd gepubliceerd. Het reglement, alle wijzigingen ervan en de beslissingen van de organisatie treden onmiddellijk in werking en zijn niet vatbaar voor beroep. De niet-naleving van het reglement resulteert in de automatische en onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer, onverminderd alle rechtsmiddelen waarover de organisatie beschikt tot vergoeding van alle geleden schade, met inbegrip van alle imagoschade voor de organisatie of zijn groep.

De te winnen prijzen zijn niet omruilbaar of in speciën omzetbaar. In artikel 5 wordt uiteengezet hoe personen kunnen deelnemen aan de wedstrijd.

Iedere natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar en gevestigd in het Vlaams Gewest mag deelnemen.

Meervoudige deelname van eenzelfde speler door middel van verschillende elektronische adressen, door verschillende identiteiten of op welke manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg.

In het algemeen kan de organisator bij om het even welke poging tot fraude overgaan tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer.

De organisatie behoudt zich in elke fase van de wedstrijd het recht voor om (1) van de deelnemer alle informatie te verkrijgen die de organisatie toelaat om na te gaan of aan onderhavige voorwaarden is voldaan, en (2) elke deelnemer voor wie de naleving van die voorwaarden niet tot volledige voldoening van de organisatie kan worden nagegaan uit de wedstrijd uit te sluiten.
Niettemin is de organisatie niet verplicht alle deelnames systematisch te controleren en kan het zich beperken tot het controleren van de winnaars. De organisatie is niet verplicht om zijn beslissing te motiveren. In het geval dat de organisatie een anomalie ontdekt of vermoedt dat een deelnemer de normale gang van zaken verhindert in de wedstrijd, behoudt de organisatie het recht om naar eigen inzicht en op elk moment de inzending en de deelnemer te schorsen van de wedstrijd.

De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-conformiteit van de aangeboden prijzen. De organisatie tracht de prijs steeds binnen een redelijke termijn aan de winnaar te bezorgen. De organisatie kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging waarop zij geen controle heeft. Druk-, spel-, zet-, technische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisatie. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eender welk technisch gebrek bij inschrijving of bij het invullen van het feedbackformulier. De deelnemer dient er zelf op toe te zien dat hij / zij de nodige bevestigingen van de organisatie ontvangt.

Beweging.net behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkoming ten aanzien van de deelnemers.

Voor eventuele bijkomende vragen of klachten, kan u tijdens de kantooruren terecht op het regionaal secretariaat van beweging.net Midden-Vlaanderen, met zetel te 9000 Gent, Korenlei 20.

ARTIKEL 5. DEELNAME WEDSTRIJD

Buurtgevoel van Vlaanderen richt zich tot meerderjarige natuurlijke personen woonachtig in het Vlaams Gewest. Om als deelnemer van Buurtgevoel van Vlaanderen in aanmerking te komen, moet men de online enquête ingevuld hebben. Bij inschrijven aanvaardt de deelnemer de voorwaarden beschreven in dit reglement. Deelnemen aan Buurtgevoel van Vlaanderen is gratis.

ARTIKEL 6. BEZORGEN PRIJZEN

De winnaars worden persoonlijk in kennis gesteld. De prijzen worden opgestuurd. De deelnemer kan er ook voor opteren de prijs zelf op te halen op een ophaalpunt.

ARTIKEL 7. INTELLECTUELE RECHTEN

De deelnemer doet door het inzenden en/of uploaden van de gevraagde gegevens en materiaal, automatisch en kosteloos afstand aan de organisatie van alle intellectuelen rechten op het materiaal voor de hele wereld en voor de hele geldingsperiode van de rechten voor gebruik in de context van de wedstrijd, zonder enige verdere beperking en zo ruim als wettelijk toegelaten. Foto’s die tijdens de prijsoverhandiging of andere activiteiten in het kader van Buurtgevoel van Vlaanderen worden genomen alsook naam en voornaam kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden in de communicatiekanalen van de organisatoren van Buurtgevoel van Vlaanderen.

Door je foto in te zenden in de wedstrijd of wanneer een foto wordt gemaakt bij het afhalen van de prijs, geef je de organisatie en haar partners het recht om (inclusief, maar niet beperkt tot) het beeld te reproduceren, aanpassen, tentoonstellen, print en een sub-licentie toe te kennen aan derde partijen en in elke vorm het beeld te gebruiken voor marketing en redactionele doeleinden. De organisatie beslist in alle vrijheid om de teksten, foto’s, beelden te bewerken, (her)publiceren, (her)uitzenden en exploiteren. Deelnemers respecteren de openbare orde, de goede zeden, de privacy en zorgen ervoor dat de genoemde en/of afgebeelde personen akkoord gaan met de publicatie.

De publicatie van de ingezonden teksten, foto’s, beelden gebeurt zonder enige verdere verantwoordelijkheid van de organisatie. De organisatie kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden. De deelnemer alleen is verantwoordelijk voor de inzending van de foto en gaat ermee akkoord om de organisatie te vrijwaren van claims van derde partijen die het resultaat zijn van jouw deelname. Door als deelnemer je foto in te zenden, sta je garant dat de foto niet in inbreuk is met enige rechten van derde partijen en dat de inzending geen inbreuk maakt op toepasbare wetten en reglementering. Het is hiermede belangrijk dat je jezelf ervan verzekert dat jouw inzending jouw creatie is en geen werken van derde partijen en bijhorende wetten van toepassing schendt.

De organisatie heeft het recht om naar eigen inzien en op elk moment foto’s te verwijderen die ingezonden werden en ervan verdacht worden in inbreuk te zijn met de termen en condities of op andere manier aanstootgevend, illegaal of ongeschikt zijn.

ARTIKEL 8. PERSOONSGEGEVENS

Als deelnemer aanvaardt u dat dit artikel een samenvatting is van de Privacyverklaring m.b.t. verwerking van persoonsgegevens van beweging.net/mvl. De volledige privacyverklaring in zijn geheel van toepassing is online te consulteren op: https://www.beweging.net/midden-vlaanderen/privacybeleid.
Persoonsgegevens worden verzameld conform de voorschriften van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De organisatoren(zoals hierboven opgesomd) stellen u als deelnemer van Buurtgevoel van Vlaanderen op de hoogte van het opnemen van uw persoonlijke gegevens in hun bestand.
In navolging van deze gratis actie in de lijn van onze doelstellingen aanvaardt u dat u van beweging.net een gratis informatietijdschrift ontvangt, B. Magazine, met gelijkaardige activiteiten van de organisatie. De doelstellingen van beweging.net worden uiteengezet in de privacyverklaring. Uw gegevens worden verwerkt door de organisatoren: Beweging.net, haar leden, vdk bank en eventueel geassocieerde partners die kenbaar worden gemaakt aan de betrokkene. In navolging van uw deelname is het mogelijk dat u van deze partijen informatie kan ontvangen in de lijn van de verwachtingen van u als betrokkene en verband houdende met de activiteiten van de organisatoren. Uiteraard heeft u de mogelijkheid om uit te schrijven op https://www.beweging.net/midden-vlaanderen/privacybeleid.
Gegevens van deelnemers worden niet gedeeld met derden, behoudens onder de voorwaarden in de privacyverklaring.
Beweging.net bewaart uw gegevens niet langer dan nodig. Deelnemers hebben het recht op inzage, verbetering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid en kunnen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit klacht indienen.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

De organisatie is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zich voordoet in het kader van de campagne of deelname aan de wedstrijd, van gelijk welke aard en met gelijk welke oorzaak, oorsprong of gevolgen, zelfs wanneer zij is verwittigd van het risico op dergelijke schade, inbegrepen schade veroorzaakt ingevolge:

• een onderbreking of slechte werking van het Internet of van de computer/software van een Deelnemer of persoon of bedrijf betrokken bij de organisatie van de Wedstrijd of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informaticasystemen of computerprogramma’s;
• het gebruik van de Wedstrijdwebsite, inbegrepen iedere afwijking of virus die de informatica uitrusting of andere goederen van de Deelnemer zouden kunnen infecteren en/of beschadigen.
• meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.
• technische gebreken, transmissies via het internet
• om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook.
• …

De organisatie doet er alles aan om de wedstrijd technisch en administratief zonder problemen te laten verlopen. Mochten er toch problemen van welke aard dan ook ontstaan, ontslaat de deelnemer de organisatie van alle verantwoordelijkheid.

Indien de wedstrijd ten gevolge van het gedrag van één van de deelnemers beëindigd zou worden, behoudt de organisatie zich het recht voor om voor de geleden schade een vergoeding te vorderen.

De organisatie biedt geen garanties omtrent de bruikbaarheid of geschiktheid van de prijs voor welk doel dan ook. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de prijs, noch slechte werking en/of uitvoering van de prijs, noch enige schade, zij het direct of indirect, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door de prijs.

Noch de organisatie, noch haar personeel, noch enige derde waarop zij voor de organisatie van de wedstrijd beroep gedaan heeft, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van welke aard ook die zou ontstaan naar aanleiding van de deelneming aan of van de organisatie van de wedstrijd, de aanduiding van de winnaars en het al of niet toewijzen van de prijzen. De aansprakelijkheid van de in dit lid vernoemde partijen kan in geen geval verhoogd worden ingevolge enige wijziging, schorsing of beëindiging van de wedstrijd, zoals vermeld in het vorige lid.

ARTIKEL 10. OVERMACHT

De organisatie behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te verkorten, op te schorten, te wijzigen of te annuleren in geval van enige reden onafhankelijk van haar wil of in geval van overmacht waarbij het vervolgen van de wedstrijd overeenkomstig huidig wedstrijdreglement onmogelijk is geworden, onder meer enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informatica-systemen of computerprogramma’s, terreur, epidemieën,…

ARTIKEL 11. OVERIGE BEPALINGEN

Dit reglement en het verloop van de Wedstrijd zelf, zijn exclusief onderworpen aan het Belgische recht.

De hoven en rechtbanken van Gent zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan en dus om kennis te nemen van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van huidig Reglement ten aanzien van alle deelnemers.

Wanneer één van de bepalingen van dit reglement nietig of ongeldig beschouwd zou worden, blijven de andere bepalingen van dit reglement onverkort gelden. Voor de nietige bepaling wordt een geldige bepaling gezocht die zoveel als mogelijk het doel van de voorgaande bepaling gaat benaderen.

Over eventuele niet-besproken punten in het reglement wordt door de organisatie beslist zonder verhaal door, of kennisgeving aan de deelnemers.

Voor eventuele bijkomende vragen, kan u tijdens de kantooruren terecht op het regionaal secretariaat van beweging.net Midden-Vlaanderen, met zetel te 9000 Gent, Korenlei 20.

ARTIKEL 12. DE PRIJZEN

We onderscheiden 2 soorten prijzen die kunnen gewonnen worden: individuele prijzen en één collectieve prijs. Voor elke prijs is er een afzonderlijke wedstrijdvraag. Een deelnemer kan slechts één individuele prijs winnen (cfr artikel 4 wedstrijdmodaliteiten). Naast een individuele prijs is er ook één collectieve prijs. Deze kan samen gewonnen worden met een individuele prijs.

Individuele prijzen:
De prijzen worden gerangschikt volgens aflopende consumptiewaarde. Wie het dichtst de wedstrijdvraag benadert wint de prijs met de hoogste consumptiewaarde. Daarna gaan we in dalende volgorde verder. Bij ex aequo telt het tijdstip waarop het deelnemingsformulier online geregistreerd is (dag, uur, minuten en seconden). Wie het eerst geregistreerd is wint bij ex aequo.
• Elektrische step t.w.v. €500
• 2 x Weekend weg in België (bon Vlaanderen Vakantieland t.w.v. €400)
• Waardebon voor een fiets (lokale fietshandelaar t.w.v. €400)
• Espressomachine (€350 Philips)
• 2 x Wellness (bon t.w.v. €100)
• 4 x lokale waardebon t.w.v. €100 (vb. cadeaucheque Gent)
• 3 x jaarabonnement op Het Nieuwsblad t.w.v. €402

Collectieve prijs:
De collectieve prijs is een buurtfeest. Om een buurtfeest te kunnen winnen dient de deelnemer een motivatie uit te schrijven in maximum 10 lijnen. Op basis van deze motivatie beslist een jury samengesteld door de organiserende partners wie de winnaar is. Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissing van de jury. De geldelijke waarde van dit buurtfeest wordt bepaald door de organiserende partners. De organiserende partners behouden zich het recht om fysiek en publicitair aanwezig te zijn tijdens het buurtfeest.
Niet-limitatieve voorwaarden
- Minimaal 30 deelnemers, max 100 deelnemers.
- In overleg met beweging.net Midden-Vlaanderen wordt een datum, aanvangsuur, eind uur en locatie vastgelegd.
- Een pluspunt in de motivatie is samenwerking creëren met een lokale vereniging wiens waarden in respect zijn met de missie en visie van de organiserende partners.
- De organisatie behoudt zich het recht voor om het buurtfeest te verkorten, op te schorten, te wijzigen of te annuleren in geval van enige reden onafhankelijk van haar wil of in geval van overmacht waarbij de organisatie van het buurtfeest overeenkomstig huidig wedstrijdreglement al of niet door overmacht onmogelijk is geworden.

Stacks Image 107

HET BUURTGEVOEL VAN VLAANDEREN IS EEN INITIATIEF VAN:

Stacks Image 58
Stacks Image 61
Stacks Image 64
Stacks Image 67
Stacks Image 70© beweging.net Midden-Vlaanderen, Korenlei 20, 9000 Gent - middenvlaanderen@beweging.net